کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 386
Card image cap
یُتون
ناروتو
اطلاعات

سبک یانگ (به معنای یانگ یا روشنی)

یُتون{یوتون} یا سبک یانگ یکی از ماهیت های طبیعی چاکراست.مانند یین هیچ ربطی به پنج ماهیت اصلی چاکرا{آب,آتش,باد,رعد,زمین(خاک)}ندارد.یعنی ماهیت چاکرای یانگ و یین حضوری مستقل از پنج ماهیت چاکرا در هر شینوبی دارند.مبنای وجود این ماهیت چاکرا در هر شینوبی استفاده از آن است.یا اینکه در دیتابوک ذکر شده باشد که کاربر این ماهیت چاکرا را داراست.

گفته شده در اجرای این سبک کاربر از نیروی فیزیکی و انرژی حیات خود استفاده میکند تا به چیزی بی جان,حیات ببخشد.به نوعی این سبک عامل زندگانی بخشیدن به چیز های بی جان است.البته لازم به ذکر است که آن شی بیجان خود باید پتانسیل لازمه را داشته باشد.مثلا از سنگ نمیتوان جاندار خلق کرد ولی به وسیله این ماهیت چاکرا میتوان سلول های نهفته هاشیرامای موجود در زتسوها را وادار به رشد و نمود کرد.

متاسفانه بر خلاف ماهیت چاکرای یین ,از یانگ هیچ مطلب گسترده ای در مانگا و دیتابوک ها کیشیموتو, ذکر نکرده.مطالب مربوط به این سبک بسیار گُنگ تر از سبک یین است.هیچ استفاده خالصی از این ماهیت چاکرا نشده و بر خلاف یین هیچ سبک مشخصی(مانند سبک یین مادارا اوچیها) ندارد.

قبیله آکیمیچی از این سبک بهره میبرند و اندازه فیزیکی خود را چند برابر میکنند.(۱)

از طرفی توانایی فیزیکی هاگورمو اوتسوتسوکی به آشورا اوتسوتسوکی رسید و قبیله سنجو و اوزوماکی از نوادگان آشورا هستند پس همگی دارای ماهیت چاکرای یانگ خواهند بود.البته همانطور که گفتیم مبنای اصلی داشتن این ماهیت چاکرا استفاده کردن از آن است و از آنجایی که اطلاعات جامع و کافی هنوز از این ماهیت چاکرا در دسترس نیست نمیتوانیم با قطعیت درباره مطلب فوق صحبت کنیم.

چیزی که ذکر شده توسط یاماتو استفاده ماهیت چاکرای یانگ و یین همزمان هنگام استفاده از نینجوتسوی پزشکی است(۲) پس تمامی شینوبی های پزشک دارای ماهیت چاکرای یانگ خواهند بود و از سبک یانگ به صورت ترکیبی استفاده خواهند کرد.یعنی کابوتو یاکوشی,سوناده سنجو,ساکورا هارونو و ... همگی از ماهیت چاکرای یانگ را دارند.

سوال پیش می آید که آیا هر کاربر انسانی که از سنجوتسو استفاده میکنند از ماهیت چاکرای یانگ بهره میبرند؟پاسخ بله است.تمامی کاربران حالت دانایی من جمله هاشیراما سنجو, ناروتو اوزوماکی,کابوتو یاکوشی,جیرایا,میناتو نامیکازه که در مانگا شاهد استفاده آنها بودیم ماهیت چاکرای یانگ را دارند.

قبیله جوگو که به طور مستقیم از انرژی طبیعت استفاده میکنند نیز دارای چنین ماهیتی هستند.

تمام کسانی که سلول هاشیراما را در بدن خود دارند نیز دارای ماهیت چاکرای یانگ خواهند بود.مثلا مادارا اوچیها,اوبیتو اوچیها,اروچیمارو و... .

در اجرای گنجوتسوی ایزاناگی کاربر از ماهیت چاکرای یانگ و یین استفاده میکند.چون اساسا این گنجوتسو به تخیلات, حیات می بخشد.تنها گنجوتسویی که این چنین از هر دو ماهیت چاکرا بهره میبرد گنجوتسوی ایزاناگی است و اثر آن روی خود فرد مشاهده میشود.

مثلا کاربر میمرد با کمک سبک یین >حقیقت مردن>  توهم مردن>  توهم زنده بودن>حقیقت زنده بودن<حیات بخشیدن به خیال ایجاد شده توسط گنجوتسو به کمک سبک یانگ

در مقاله سبک یین گفتیم" داشتن تخیلات به این معنی  نیست که کاربر ماهیت چاکرای یین دارد همانطور که داشتن زندگی و حیات به این معنی نیست که کاربر ماهیت چاکرای یانگ دارد.استفاده از سبک مربوطه آنها در جوتسو مدرکی برای فهمیدن این موضوع است."

فرضیه ای مطرح است درباره اینکه آیا سنسور تایپ ها از این ماهیت چاکرا برای حس کردن چاکرا استفاده میکنند؟حقیقتا نمی دانیم.اکثر سنسور تاپب هایی که در مانگا نشان داده شدند ماهیت چاکرای یانگ داشتنه اند.از طرفی در بیشتر آنها نیز ماهیت چاکرای یین هم دیده شد پس نمیتوان پاسخ قطعی برای این موضوع داد اما همانطور که گفتیم تعداد زیادی از سنسور تابپ ها ماهیت چاکرای یانگ را داشتند.مانند مادارا اوچیها,توبیراما سنجو,مو سوچیکاگه دوم,هیروزن ساروتوبی,میناتو نامیکازه,کارین اوزوماکی,ناگاتو اوزوماکی و ... . برای بعضی از سنسور تایپ ها نیز داده خاصی وجود نداشت.

موضوع دیگری که قابل بحث است این است که آیا در سبک چوب از ماهیت چاکرای یانگ استفاده مبشود و اگر اینگونه باشد پس سبک چوب ککی گنکای نیست بلکه ککی توتاست.پاسخ کاملی برای این موضوع وجود ندارد.چیزی که میدانیم و عینا گفته شده این است که سبک چوب ککی گنکای است.اما اینکه آیا در آن از ماهیت چاکرای یانگ استفاده میشود یا نه باید بگوییم دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول خاصیت حیات بخشی ماهیت چاکرای چوب را از خودش بدانیم.یعنی انرژی حیاتی که سلول هاشیراما میدهد به خاطر خود ماهیت چاکرای چوبش باشد.به عبارتی ماهیت چاکرای چوب او خودش مولد ماهیت چاکرای یانگ باشد.

دیدگاه دوم با کمک انرژی حیات ماهیت چاکرای چوب شکل بگیرد.یعنی حیاتی که هاشیراما به سبک چوبش میدهد تا جنگل انبوه تولید کند به خاطر ماهیت چاکرای یانگ باشد.به عبارتی ماهیت چاکرای چوب در کنار ماهیت چاکرای یانگ با هم خاصیت حیات بخشی را بروز دهند.

همانطور که گفتیم این موضوع فقط در حد فرضیه است و تنها مدرک ما در این قسمت واژه ایست که به سبک چوب نسبت داده شده و آن ککی گنکای است.

میناتو نامیکازه به کمک ماهیت چاکرای یانگ,نصف نه دم را در ناروتو مهر کرد.(۳)

۱-دیتابوک(جین نو شو)ص۲۲۶

۲-مانگا چپتر ۳۱۶

۳-مانگا چپتر ۵۰۳