کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 01 فروردین 1400 0 1103
Card image cap
ککی مورا
ناروتو
اطلاعات

 

ککی مورا 血継網羅 (به معنای:رابطه خونی در برگیرنده{Bloodline Encompassing} ) سری جوتسو های پیشرفته و منحصر به فردی که از تمامی ماهیت های چاکرا در آن استفاده میشود یعنی کاربر تمامی ماهیت های طبیعی {آب،باد،زمین،آتش،رعد} به علاوه ماهیت چاکرای یین و یانگ و یین-یانگ را دارد.البته هر کاربری که همه ماهیت هارا داشته باشد ککی مورا نیست.داشتن همه ماهیت ها لازم هست ولی برای ککی مورا شدن کافی نیست.

تمامی جوتسو های کاگویا اوتسوتسوکی در این دسته بندی قرار میگیرند.به غیر از جوتسو هایی که در قبلا کاگویا  استفاده کرده هیچ جوتسویی که اساس ککی مورا داشته باشد دیده نشده است.کاگویا و هاگورومو اوتسوتسوکی کاربر ککی مورا هستند.(۱)چون کاربر از نظر خونی ککی موراست پس تمامی جوتسو های استفاده شده توسط او ککی مورا میشوند.به عنوان مثال بیاکوگان و رینه شارینگان کاگویا و رینگان هاگورومو طبق دیتابوک چهارم ککی مورا هستند.

دوجوتسو های ککی مورا:

Rinne-Sharingan

رینه شارینگان یکی از دوجوتسوی ککی مورای داستان است.سه موجود فقط این دوجوتسو را دارند.ده دم،کاگویا و مادارا.به کمک این دوجوتسو، سه جوتسوی دیگر نیز استفاده میشود که در ادامه به آن میپردازیم.(۲)

Rinnegan

تنها رینگانی که ککی مورا بود مربوط به هاگورمو است.(۱)

Byakugan

تنها بیاکوگانی که ککی مورا بود مربوط به کاگویا است.(۱)

 

جوتسوهای ککی مورا:

 

All killing ash bones (Tomogoroshi no Haikotsu)

توموگروشی نو هایکوتسو یکی از مرگ بارترین جوتسوهای دیده شده در دنیای ناروتوست که بعد از برخورد با هدف آنرا پودر و تبدیل به خاکستر میکند.جوتسویی که توسط کاگویا در جنگ با ناروتو و ساسکه اجرا شددر دسته بندی {نینجوتسو،ککی مورا}قرار گرفته است..این جوتسو بعد از برخورد با اوبیتو اوچیها او را به قتل رساند.کاگویا با شلیک کردن آنها که به شکل میله هایی شبیه به استخوان هستند اهداف را از بین میبرد.(۳)

ظاهرا شیکوتسومیاکو که قبیله کاگویا کاربر چنین ککی گنکایی بودند و کیمیمارو از آن بهره میبرد از چنین جوتسویی مشتق شده است.(۴)

Amenominaka

 آمِنومیناکا جوتسویی است که توسط کاگویا اوتسوتسوکی اجرا شد. در دسته بندی {دوجوتسو،نینجوتسو ،ککی مورا} قرار گرفته است و به وسیله رینه شارینگان انجام میشود.کاگویا به وسیله رینه شارینگان خود دنیایی که در آن حضور دارد را با یکی از بعد های مخصوص خودش جا به جا میکند.هر کسی که نزدیک کاگویا نیز باشد چنین اتفاقی برای او می افتد و وارد بعد کاگویا میشود.برعکس اغلب نینجوتسو های فضا-زمان،که کاربر خود را وارد ابعاد مختلف میکند؛کاگویا ابعاد را جایگزین میکند،یعنی ابعاد را احضار میکند.به خاطر اینکه این نینجوتسو چاکرای عظیمی را می طلبد حتی شخصی در حد و اندازه های کاگویا بعد از چندین بار استفاده از این جوتسو،کمبود چاکرا را حس کرد.(پس از استفاده مکرر از این جوتسو زتسو به کاگویا گوشزد میکند که به آن بعدی برود که بتواند چاکرا جذب کند و کمتر چاکرا مصرف کند.)(۵)

Yomotsu Hirasaka

یوموتسو هیراساکا  جوتسویی است که توسط کاگویا اوتسوتسوکی اجرا شد.این جوتسو  در دسته بندی {نینجوتسو،ککی مورا}قرار دارد.گفته شده مادر همه نینجوتسوهای فضا-زمان است.کاربر میتواند پورتال هایی به سایر ابعاد باز کند.به وسیله این نینجوتسو میتوان از یک بعد به بعد دیگر و یا در یک بعد سفر کرد و جا به جا شد.(لازم به ذکر است که جوتسویی که ساسکه اوچیها از آن استفاده میکند و در ابعاد ازطریق پورتال سفر میکند یوموتسو هیراساکا و آمنوجیکارا نیست.در دیتابوک چهارم نیز گفته شده که فقط کاگویا قادر به انجام این جوتسوست.(۶)

Eighty Gods Vacum Attack(Yasogami Kūgeki)

یاسوگامی کوگِکی یک جوتسویی است که توسط کاگویا اوتسوتسوکی اجرا شد.این جوتسو در دسته بندی{تایجوتسو،ککی مورا }قرار دارد.کاگویا با استفاده از چاکرای باور نکردنی از کف دستش ؛جریان چاکرایی را به وجود می اورد و به شکل مشت های پی در پی به سمت هدف روانه میکند و میتواند به آنها آسیب شدیدی برساند.شایدجوتسوی نظیر آن در مانگا هیرودورا باشد ولی در مجموع این جوتسو چند سطح از سایر جوتسو های مشابه مخرب تر است.(۷)(طبق فندوم کاگویا از بیاکوگان ککی مورایش برای اجرای آن استفاده کرد)

Rabbit Hair Needle

ساگی کِباری جوتسویی ککی موراست که کاگویا اوتسوتسوکی به وسیله موهایش اجرا میکند.در دسته بندی {تایجوتسو،ککی مورا}قرار گرفته است.و آنها را به صورت سوزن هایی به سمت هدف پرتاب میکند.با ادغام این جوتسو با بیاکوگان به اواین فرصت را میدهد که به تمامی نقاطی حیاتی دشمنش حمله کند و آن را زمین گیر کند و سیستم چاکرای هدف را مختل کند.(۸)

 

Infinite Tsukuyomi (Mugen Tsukuyomi)

موگِن سوکویومی یک جوتسویی است که توسط کاگویا اوتسوتسوکی و بعد ها مادارا اوچیها اجرا شد.این جوتسو در دسته بندی {گنجوتسو ،ککی مورا}قرار دارد.این گنجوتسو تمام موجودات زمین را در بر میگیرد و تا زمانی که چاکرا داشته باشند در آن گرفتار خواهند بود.این جوتسو از بازتاب رینه شارینگان به ماه صورت میگیرد.از آنجایی که کاگویا به شکل متفاوتی نسبت به شینوبی ها و انسان های معمولی از چاکرا استفاده میکند به مهر انگشتی برای اجرای آن نیاز ندارد ولی مادارا اوچیها از مهر انگشتیRAM برای اجرای آن استفاده کرد.(طبق فندوم مادارا و کاگویا از رینه شارینگان برای اجرای آن استفاده کردند.)(۹)

God: Nativity of a World of Trees(Shin: Jukai Kōtan)

شین: جُکای کوتان یک جوتسوی ککی موراست که توسط کاگویا اوتسوتسوکی و مادارا اوچیها اجرا شد.در دسته بندی {دوجوتسو،نینجوتسو،ککی مورا} قرار دارد و به کمک رینه شارینگان صورت میگیرد.به وسیله  ریشه های درخت مقدس انجام میشود و آنها را در سرتاسر زمین گسترش می دهد تا کسانی که درسوکویومی ابدی گرفتار شدند را حفظ کند و در پوسته درخت مقدس، آنها را به دام می اندازد. با به دام انداختن همه موجودات زنده و اتصال آنها به درخت مانند پیله، باعث میشود که بدن آنها تا زمانی که سوکویومی ابدی گرفتار شده اند زنده بماند. در این زمان ،درخت مقدس از آنها تعذیه کرده و باعث میشود میوه مقدس جدیدی جوانه به وجود بیاورد چون عملا از انرژی حیات تغذیه میکند.در نهایت افراد گیر افتاده در این جوتسو به زتسوهایی تحت امر کاربر سوکویومی ابدی تبدیل میشوند.مادارا به وسیله مهر انگشتی مار(SNAKE) آن را انجام داد(۱۰)

Expansive Truth-Seeking Ball(Bōchō Gudōdama)

بوچو گودوداما  جوتسویی است که توسط کاگویا اوتسوتسوکی اجرا شد.این جوتسو در دسته بندی {نینجوتسو،ککی مورا}قرار دارد.کاگویا در آن از مااهیت های چاکرا(آب،باد،خاک،آتش،رعد، و یین-یانگ) یک گوی حقیقت یاب عظیم به وجود می آورد.چاکرای لازم برای ایجاد این نینجوتسو از موجوداتی که توسط جوتسوی جُکای کوتان گرفتار شده اند تامین میشود.بر خلاف سایر گوی های حقیقت یاب،این گوی خاص به دلیل اینکه از چاکرای دیگران ایجاد میشود قابلیت بازتولید دارد.فرق این گدوداما با گدودامای معمولی در آن است که کاربر آن کاگویاست.(۱۰)

1-   دیتابوک چهارم صفحه ۷۰و صفحه ۶۶

۲-مانگا چپترهای ۶۷۶.۶۷۹.۴۶۷

۳-مانگا چپتر۶۸۴ و ۶۸۶،دیتابوک چهارم صفحه ۲۷۵   ۴-دیتابوک چهارم صفحه ۲۵

۵-دیتابوک چهارم صفحات ۲۳۰ و۳۰۲.مانگا چپتر ۶۸۰   ۶- دیتابوک چهارک صفحه۳۰۲

۷-مانگا چپتر ۶۸۰ و ۶۸۴،دیتابوک چهارم صفحه ۳۰۱ ۸-دیتابوک چهارم صفحه ۳۲۳

۱۰-مانگا چپتر ۶۷۹.۶۷۷,.۶۸۳.۶۹۹ و دیتابوک چهارم صفحه ۲۵۸

۹- دیتابوک چهارم صفحه ۲۹۵

۱۰-مانگا چپتر ۶۸۹،دیتابوک چهارم صفحه ۲۹۳

 چگونه میتوان ککی مورا شد؟!

پاسخ یکم پیچیده است.ابتدا باید بگوییم که دیتابوک چهارم هیچ توجیه کاملی برای ککی مورا شدن ارائه نداده و تنها منابع ما همان چپترها و صفحاتی از مانگا و دیتابوک است که بالا ذکر کرده ایم.هر دوستی که نظر مخالفی داشت با ارائه مدرک قابل استناد{صفحه دیتابوک و یا چپتر خاصی از مانگا} میتواند این نظریه را رد کند.

دیتابوک چهارم صفحه ۶۶ درباره زندگینامه کاگویا نوشته که او میوه ای ممنوعه از درخت مقدس را خورد تا بتواند قدرتی کسب کند که جنگی را پیروز شود.یعنی تا قبل از خوردن میوه قدرتی نداشت تا اینکار را انجام دهد.میدانیم رینه شارینگان ککی موراست.طبق دیتابوک کاگویا تا قبل از خوردن میوه رینه شارینگانی نداشت وبعد از خوردن میوه آن را بیدار کرد.پس بعد از خوردن میوه کاگویا اوتسوتسوکی ککی مورا شد.همچنین ذکر شده که او اولین مادری بود که فرزندش را با چاکرا به دنیا آورد.یعنی تا قبل از کاگویا چاکرایی روی زمین وجود نداشت.

سوال پیش میاید که منظور دیتابوک {خونی بودن} این توانایی چیست؟!

خیلی ساده است.ککی گنکای و ککی توتا نیز توانایی های خونی هستند مانند ککی مورا.همانطور که میدانیم بعضی از ککی گنکای ها و ککی توتا را و حتی چیزی فراتر از ککی توتا را میتوان با به وجود آوردن شرایطی خاص کسب کرد.به عنوان مثال ککی گنکای سبک چوب هاشیراما سنجو به نسل بعدی سنجو منتقل نشد.در نتیجه  برای انتقال آن،از سلولش استفاده میکنند.در ککی توتا کاربر با داشتن چند ماهیت خاص چاکرا میتواند سبک ذره ای را اجرا کند و قابل یادگیری است.فرا تر از ککی توتا هم مانند گوی های حقیقت یاب که با دست آوردن سنجوتسوی شش طریقت قابل دسترسی هستند.پس یعنی میتوان ککی مورا را نیز کسب کرد؟!

پاسخ بله است!

بار دیگر کاربرهای ککی مورا را مرور میکنیم.کاگویا اوتسوتسوکی که بعد از خوردن میوه از درخت الهی رینه شارینگانش بیدار شد.پس قطعا بعد خوردن میوه ککی مورا شد.اگر قرار باشد از قبل ککی مورا بوده باشد پس چرا بقیه اوتسوتسوکی ها ککی مورا نیستند و یا اگر اینگونه بوده باشند چطور یک خدمتکار ساده ککی مورا است(مانگا چپتر )؟!آن وقت ارباب آن چه قدرتی خواهد داشت؟!تا به الان در مانگای بوروتو نیز ایشیکی اوتسوتسوکی و موموشیکی اوتسوتسوکی ککی مورا نبودند و هیچ کدام حتی رینه شارینگان هم نداشتند.پس توانایی سایر اوتسوتسوکی ها تا الآن از شخصی که ککی موراست بیشتر نیست. ممکن است در چپترهای آینده بوروتو چیزی خلاف این صحبت ثابت شود ولی تا الان اینگونه نبوده است.معلوم نیست هاگورومو اوتسوتسوکی بعد از جینچیوریکی کامل ده دم شدن ککی مورا شد و یا قبل آن هم بود ولی از آنجایی که برادرش هامورا ککی مورا نیست پس او نیز به احتمال بسیار پایین تا قبل از جینچیوریکی ده دم شدن ککی مورا نبوده است.پس او نیز مانند مادرش بعد از ارتباط با درخت الهی(ده دم) ککی مورا شده است.شخص دیگری از دوتا جوتسوی ککی مورا استفاده کرده علی رغم اینکه در دیتابوک چهارم کاربر ککی مورا شناخته نشده است،مادارا اوچیها کاربر دیگر رینه شارینگان است.میدانیم رینه شارینگان به خودیه خود ککی موراست.دراین شکی نیست که چاکرا در بدن جریان پیدا میکند و از یک نقطه به نقطه دیگری میرود یعنی به صورت دینامیک از یک جا به جای دیگری از بدن توسط شریان های چاکرا منتقل میشود و توسط تنکتسوها کنترل میشود پس قطعا چاکرای ککی مورای موجود در رینه شارینگان مادارا اوچیها در تمام بدن او انتشار یافته است.{ممکن است سوال کنید که چرا ساسکه اوچیها آن یکی چشمش رینگان نشد؟!پاسخ این است که هاگورومو به طریق خاصی به او چاکرا داده و قدرت رینگانش را All in One)) کرده است.}چیزی که سعی داریم مطرح کنیم این است که مادارا زمانی رینه شارینگانش بیدار شد که جینچیوریکی نسبتا کامل ده دم شد.و با حساب بیداری رینه شارنیگان و ارتباط نسبتا کامل با درخت الهی اون نیز چاکرای ککی مورا را در بدن خود دارد.

وجه مشترک هر سه کارکتری که یا ککی مورا هستند یا به قدرت های ککی مورا دست یافته اند درخت الهی و ده دم است.

رابطه خونی و ژنتیک به اندازه کافی تاثیر دارد منتهی خود کاگویا وقتی از اول ککی مورا نبوده چگونه بتواند یهویی آن را انتقال دهد؟!ککی مورا تمام ماهیت های چاکرا در یک قالب خاص هستند و هر کسی که همه ماهیت ها را داشته باشد ککی مورا نیست.حتما باید قالب چاکرای انتقالی آن خاص بوده باشد.مثلا ناروتو اوزوماکی تمامی ماهیت های چاکرا را دارد{دیتابوک چهارم صفحه ۲۵ تا ۳۸} ولی ککی مورا نیست.با این تفاسیر مسلما از طریق ژنتیک ککی مورا بودن  انتقال داده نشده است.هاگورومو و مادارا کسانی بودند که با جینچیوریکی  ده دم شدن به قدرتهای نزدیک کاگویا که خود میوه را خورده بود دست یافتند.

پس منشا ککی مورا شدن درخت الهی و میوه چاکراییست که حاصل انرژی حیات یک سیاره است.آن میوه به قدری قدرتمند بود که نتیجه یک جنگ را عوض کرد و کاگویا را به افسانه ای مبدل کرد.(دیتابوک چهارم صفحه ۶۶)

یعنی با جینیچیوریکی ده دم شدن،هر کسی ککی مورا میشود؟!پاسخ مطلقا خیر است.یک سری اقدامات خاص دارد.

مادارا و هاگورومو هر کسی نیستند.هاگورومو فرزند کاگویا است.نیمه اوتسوتسوکی است و از نظر تحمل و توانایی برای هضم و کنترل چاکرا از هر انسانی برتر است.اما در مقوله مادارا باید بگوییم او کسی است که بدون سلول هاشیراما همراه او پیش رفت .هاشیراما خود خدای شینوبی شناخته میشد.مادارا از نظر کنترل چاکرا و مقدار چاکرا واقعا سطح بالاست.

بعد از سلول هاشیراما و بیدار کردن رینگان،او توانایی هایش افزایش یافت و بعد از جینچیوریکی نسبتا کامل ده دم شدن هاگورمو اذهان داشت که مادارا بعد از به دست آوردن دومین رینگانش وارد حیطه قدرت کاگویا میشود!

تمام نظریه ها در دیتابوک چهارم ریشه دارد و با بررسی دقیق و موشکافانه صورت گرفته است.پیشنهاد میشود قبل از هر انتقادی حتما صفحاتی که شمارا به شک انداخته است مطالعه کنید.