کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 فروردین 1400 1 473
Card image cap
کتسوریوگان
ناروتو
اطلاعات

یکی از دوجوتسوی ککی گنکای است که در قبیله چینویکه موروثی است.این دوجوتسو فقط در رمان ساسکه شیندن و در قسمت های پایانی انیمه ناروتو شیپودن (قسمتا های ۴۸۴ تا ۴۸۸) نشان داده شد.کاربر شناخته شده آن چینو بود.

اساس کار این دوجوتسو،استفاده از خون به عنوان سلاح است.کاربر با تزریق چاکرایش به خون از طریق کِتسوریوگانش جوتسوهای مختلفی اعمال میکند.البته استثنائی هم دارد.

کِتسوریوگان چهار جوتسوی شناخته شده دارد.به بررسی تک تک آنها میپردازیم.

گنجوتسو:کِتسوریوگان.در این گنجوتسو که معمولا با ارتباط چشمی صورت میگیرد،کاربر این گنجوتسو،مانند گنجوتسوی شارینگان در بعضی موارد،میتواند خاطرات قربانی را بخواند؛به عنوان یک کِکای نینجوتسو از اطلاعات محافظت کند،قربانی را مانند یک زامبی کنترل کند و یا هر زمان که اراده کرد قربانی را با جوتسوی انفجار انسانی ،آن ها را نابود کند.چون این گنجوتسو،دوجوتسو است بدون ارتباط چشمی قطعا صورت نمیگیرد.

جوتسوی انفجار انسانی.در این جوتسو،کافیست حریف زخمی شود.از طریق خون و چاکرا ناگاشی،به راحتی جریان خون طرف توسط چاکرای کاربر به نوعی آلوده شده سپس هر موقع که کاربر اراده کند،هدف انسانی منفجر میشود.

جوتسوی دگرگونی خون.در این جوتسو،کاربر با زخمی کردن هدفش میتواند خون حریفش را دستکاری کرده و در کل بدنش اثر بگذارد.با این تحول،شکل ظاهری هدف میتواند به راحتی تغییر کند.با خارج شدن خونی که احتمالا به هدف قبلا وارد شده و یا خونی که دستکاری شده{به کمک چاکرا} میتوان به حالت قبلی برگشت.

جوتسوی معراج اژدهای خونی.در این جوتسو،کاربر با ریختن خون خود روی دریاچه خونی که آهن نیز داشت،توانست به کمک کِتسوریوگان آن ها را به شکل اژدهایی شکل دهد.موضوع قابل توجه توانایی دوباره سازی آن ها بعد از نابودی وجود دارد.یعنی اگر آنها نابود شوند بلافاصله دوباره ساخته خواهند شد.(۱)

۱-رمان ساسکه شیندن کتاب طلوع و انیمه قسمت های ۴۸۴ تا ۴۸۸

توضیحات اضافی درباره کِتسوریوگان

که قابل بحث است این است که تمامی جوتسوها وابسته به کِتسوریوگان هستند،بدون استفاده از کِتسوریوگان و چاکرا ناگاشی امکان استفاده از آنها وجود ندارد.درست مانند استفاده ای که قبیله اوچیها از شارینگان میکند و گنجوتسو را اعمال میکند،کِتسوریوگان نیز همین توانایی مشابه را در گنجوتسویش دارد همچنین برای اجرای جوتسوی انفجار انسانی به قدری چاکرای کاربر با هدف ادغام میشود که اصلا جزئی از بدن هدف شده و خارج کردن آن امکان پذیر نیست.

با هیچ گنجوتسو کای(رهاسازی گنجوتسو) نمیتوان قربانی را از گنجوتسوی کِتسوریوگان خارج کرد مگر اینکه ارتباط چشمی با دوجوتسویی مانند رینگان و یا شارینگان وجود داشته باشد،یعنی کاربر این دو تا دوجوتسوی ذکر شده با گنجوتسوی خود،قربانی را از گنجوتسوی کِتسوریوگان خارج کنند.

قبیله چینویکه که کاربر کِتسوریوگان بودند از قبیله اوچیها شکست خوردند چون شارینگان از کِتسوریوگان برتر بود.

توانایی مانند کپی کردن جوتسو،دیدن چاکرا به صورت هاله و پیش بینی آینده که در شارینگان وجود دارد،در کِتسوریوگان نیست و ضعف اصلی کِتسوریوگان در مقابل شارینگان نیز همین است.