کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 375
Card image cap
دوجوتسو
ناروتو
اطلاعات

دوجوتسو ها تکنیک های چشمی هستند  که به صورت موروثی بین افراد یک قبیله از نسلی به نسل دیگه منتقل میشوند.البته لازم به ذکر است که همه ی دوجوتسوها موروثی نیستند و استثنائاتی نیز دارند.مثل رینه شارینگان و رینگان

دوجوتسو ها غالبا ککی گنکای هستند.اما دوجوتسوهایی مثل بیاکوگانِ کاگویا اوتسوتسوکی و یا رینگانِ هاگورومو اوتسوتسوکی ککی مورا هستند که با سایر دوجوتسو های مشابه متمایزاند.

احتمالا به این دلیل ککی مورا هستند که کاربر های آنها به تمامی عناصر هستی اشراف و تسلط داشته اند و هر هشت ماهیت چاکرا؛آب،باد،زمین،آتش،رعد،یین،یانگ و یین-یانگ را دارا بوده اند.

سه دوجوتسوی بزرگ {شارینگان،بیاکوگان و رینگان}شناخته شده ترین دوجوتسو ها هستند که اغلب کاربران این دوجوتسو ها،در دهکده مخفی برگ{کونوهاگاکوره}زندگی میکنند.(1)

دوجوتسو های شناخته شده دیگری نیز هستند که مادر اکثر آنها یکی از سه دوجوتسوی بزرگ است مثل تنسیگان،جوگان،منگکیوشارینگان و منگکیوشارینگان ابدی. گمان میرود سرچشمه شارینگان و رینگان در دنیای ناروتو رینه شارینگانی است که توسط کاگویا اوتسوتسوکی بعد از خوردن میوه چاکرا به دست آورده و در نهایت به صورت شارینگان به هاگورومو{در انیمه} و ایندرا رسید.

  همانطورکه از نام دوجوتسو ها مشخص است به وجود چشم و یا ارتباط چشمی برای انجام آنها لازم است.البته دوجوتسو هایی نیز هستند که همیشه برای انجام دادن آنها نیازی به وجود چشم مخصوص نیست مانند سوسانو که بعد از فعال کردن جفت منگکیوها در یک کالبد کاربر دیگر نیازی به وجود منگکیوشارینگان ها برای اجرای آن ندارد(مادارا اوچیها در جنگ با بیجو ها بعد از رینه تنسه شدن از سوسانو بی آنکه منگکیوشارینگان هایش را در اختیار داشته باشد استفاده کرد.

سایر دوجوتسوها که منشا آنها سه دوجوتسوی بزرگ نیست معمولا به صورت ککی گنکای بین افراد یک قبیله موروثی اند مثل کتسوریگان که متعلق به قبیله چینوییکی بود و یا منحصر به فرد شخص خاصی اند مثل رانمارو.

 

1-دیتابوک سوم صفحه 313

بهترین دوجوتسو از نظر شما چیه؟!