کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 01 بهمن 1399 1 338
Card image cap
دوتون
ناروتو
اطلاعات

یکی از ۵ ماهیت اصلی طبیعی است که معمولا از طریق مهر انگشتیه مار انجام میگیرد.

معمولا کاربر با متمرکز کردن ماهیت چاکرای زمین خود در دست ها و انتقال آن با لمس کردن زمین، از این سبک استفاده می کند.سبک زمین شامل خاک،گِل،خمیر و یا ... هست.به عبارتی کاربر از منابع طبیعی موجود برای انجام این سبک کمک میگیرد.(۱)کمتر دیده شده که کاربر برای استفاده از این سبک از دهان خود استفاده کند ولی این کار قابل اجرا است مثلا هیروزن ساروتوبی وآکاتسوچی از دهکده مخفی در سنگ این کار را انجام داده اند.(۲)

این سبک هم کاربر تدافعی و هم کاربر تهاجمی دارد.در کاربرد تدافعی معمولا کاربر از جوتسوی سبک زمین: دیوار گلی استفاده می کند.همچنین میتواند اهداف خود را محصور و زندانی کند یا سطح زمین مجاور را به صورتی تبدیل کندکه هدف را در خود غرق کند و یا کاربر از زمین به عنوان جایی برای مخفی شدن استفاده کند.

سبک زمین بین شینوبی های دهکده مخفی سنگ {ایواگاکوره}رایج و استفاده می شود.

بعضی از شینوبی ها و یا مردم دهکده مخفی سنگ به صورت پیشرفته و غیر معمول از این سبک استفاده می کنند.

مثلا دیدارا به وسیله این سبک از خمیری استفاده میکرد که قابلیت انفجار داشت و با وارد کردن چاکرای خود(سبک انفجار) و یا آزاد کردن آن باعث تخریب اطراف میشد.

مو و اوهنوکی {سوچیکاگه دوم سوم} توانایی سبک و یا سنگین کردن اجسام را داشتند و از همین قابلیت برای پرواز خود استفاده میکردند.

آکاتسوچی توانایی ایجاد یک غول سنگی را با اجرا کردن سبک زمین توسط دهان خود داشت.

سبک زمین در برابر سبک آب غالب و در برابر سبک رعد مغلوب است.(۳)

ماهیت چاکرای زمین هنگام ترکیب با سایر ماهیت های طبیعی به صورت ککی گنکای سبک های زیر را به وجود می آورد:

سبک زمین+سبک باد=سبک مغناطیس

 سبک زمین+سبک آب=سبک چوب یا گِل

سبک زمین+سبک رعد=سبک انفجار

سبک زمین+سبک آتش=سبک گدازه

همچنین با ترکیب سه ماهیت چاکرای باد،آتش و زمین ککی توتای سبک ذره ای به وحود می اید.

 ۱-دیتابوک سوم صفحه ۲۱۴ مانگا چپتر ۴۲۰

۲-مانگا چپتر ۱۲۰

۳-مانگا چپتر ۳۳۳

به نظر شما موثرترین جوتسوی سبک زمین چیست؟!