کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 25 بهمن 1399 0 311
Card image cap
باکتون
ناروتو
اطلاعات

باکتون یکی از ماهیت های ترکیبی طبیعی چاکراست.  

باکتون یا سبک انفجار از ترکیب ماهیت چاکرای زمین و رعد به وجود میاید(1). کاربر این توانایی را دارد که بتواند چاکرا را در نبرد منفجر کند. ظاهرا  این توانایی بین رسته انفجاریِ دهکده مخفی سنگ هم مشترک است. البته باید اشاره کرد که نوع اجرای آن نیز مانند سایرککی گنکای ها متفاوت است:
دیدارا از سبک انفجار در گِل(خمیر) انفجاری خودش استفاده کرده و ان را به چاکرای منفجره‌اش آغشته می‌کند و بمب هایی در سایز ها و انواع متفاوت به وجود میاورد.(2)
گاری این چاکرای منفجره را با تایجوتسو درآمیخته و به او این توانایی را میدهد که با مشت هایش هر چیزی را از درون منفجر کند.(3)
در انیمه همچنین می‌تواند با ضربه زدن به زمین یک موج انفجار در زمین ایجاد کند.به علاوه با آزاد کردن شدت کمتر چاکرای منفجره‌ توانایی تولید دود به جای انفجار را هم دارد(4)

1-از اونجایی که ماهیت چاکرای زمین و باد سبک مغناطیس را یه وجود می آورد ،زمین و آب سبک چوب، زمین و آتش سبک گدازه پس تنها ماهیت منطقی قابل نسبت به این سبک فقط زمین و رعد هست.

2-مانگا چپتر 526 .513

3-مانگا چپتر 522

4-انیمه ناروتوشپیودن ق 284 و 286