آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 06 بهمن 1399 1 833
هوکاگه چهارم دهکده مخفی در برگ و سریع ترین شینوبی تاریخ
کیان (ارمایل) 03 بهمن 1399 1 363
سبک آتش یکی از پنج ماهیت اصلی طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 02 بهمن 1399 0 354
سبک رعد یکی از پنج ماهیت اصلی طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 01 بهمن 1399 1 294
سبک زمین یکی از پنج ماهیت اصلی طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 29 دی 1399 0 337
به جوتسو هایی که توانایی جذب چاکرا را به کاربر میدهند.
کیان (ارمایل) 27 دی 1399 1 515
نینجوتسو هایی هستند که کاربر از طریق آنها در فضا زمان منتقل میشود...
محسن باقری 26 دی 1399 0 739
در بین این اتفاقات اخیر مانگا که الان درگیر مبارزه اوتسوتسوکی ها و تیم دهکده برگ هستیم
محسن باقری 25 دی 1399 0 295
سبک آب یکی از پنج ماهیت اصلی طبیعی چاکراست...
محسن باقری 01 دی 1399 4 2618
با اومدن چپتر ۵۳ بوروتو و از این پس سعی داریم موقع انتشار مانگا یک بررسی کوتاه از
کتایون جوستار 11 آذر 1399 1 2612
بررسی کوتاه باریون مود ناروتو
محسن باقری 27 آبان 1399 1 892
طبق خبری از اکانت رسمی شونن جامپ نویسنده مانگای بوروتو از چپتر ۵۳ مانگای بوروتو تغییر
کیان (ارمایل) 27 مهر 1399 4 2844
یکی از قوی ترین دوجوتسوهای دنیای ناروتو است...
کیان (ارمایل) 27 مهر 1399 0 943
نهایی ترین حالت منگکیو شارینگان است...
کیان (ارمایل) 20 شهریور 1399 0 316
سبک گدازه یکی از ککی گنکای های ترکیبی ماهیت طبیعی چاکراست...
کتایون جوستار 15 شهریور 1399 0 277
فصل دوم دکتر استون رسما تایید شد
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 11 1008
منشا اصلی این دوجوتسو قبیله اوتسوتسوکی است.توسط کاگویا اوتسوتسوکی این دوجوتسو وارد زمین شد
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 3 762
یک دوجوتسو است که در قبیله اوچیها موروثی است وبه صورت انتسابی بین افراد قبیله منتقل میشود.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 1438
یک دوجوتسوی ککی موراست که تنها کاگویا اوتسوتسوکی،مادارا اوچیها و ده دم آن را داشتند.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 1 347
نینجوتسو،یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 1 346
تایجوتسو،یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست.