آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 28 بهمن 1399 2 329
سبک طوفان یکی از ککی گنکای های ترکیبی ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 27 بهمن 1399 0 282
سبک بخار یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 26 بهمن 1399 0 344
سبک فولاد یکی از ککی گنکای های نادر است...
کیان (ارمایل) 25 بهمن 1399 0 448
به ترکیب خیلی پیشرفته ماهیت چاکرا به صورت خونی ککی توتا به وجود می آید...
کیان (ارمایل) 25 بهمن 1399 0 277
سبک انفجار یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 24 بهمن 1399 0 289
سبک یخ یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 24 بهمن 1399 4 781
اوبیتو اوچیها شینوبی که به گفته خود هیچ کس خاصی نبود...
کیان (ارمایل) 23 بهمن 1399 0 327
سبک کریستال یکی از ککی گنکای های نادر است.
کیان (ارمایل) 21 بهمن 1399 0 365
سبک مغناطیس یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 20 بهمن 1399 1 448
هوکاگه سوم دهکده مخفی برگ و قوی ترین شینوبی زمان خود
کیان (ارمایل) 19 بهمن 1399 2 329
سبک گِل یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 18 بهمن 1399 0 624
سبک چوب یکی از قویترین ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 18 بهمن 1399 0 294
سبک تندباد یکی از سبک های نادر است...
کیان (ارمایل) 17 بهمن 1399 0 533
دوجوتسوهای خاص قبیله اوچیها هستند...
کیان (ارمایل) 11 بهمن 1399 0 223
به استفاده همزمان از هنر تایجوتسو و نینجوتسو میگویند.
کیان (ارمایل) 11 بهمن 1399 0 327
به جوتسو هایی که در یک قبیله خاص اجرا می شوند.
کیان (ارمایل) 10 بهمن 1399 0 557
به خصوصیت های خونی که معمولا در یک فرد و یا در یک قبیله وجود دارد
کیان (ارمایل) 07 بهمن 1399 0 271
به ترکیب نینجوتسو هایی که به وسیله ماهیت طبیعی چاکرا اجرا میشوند.
کیان (ارمایل) 06 بهمن 1399 0 499
به شکل ارتقا یافته شارینگان میگویند.
کیان (ارمایل) 06 بهمن 1399 0 321
سبک باد یکی از پنج ماهیت اصلی طبیعی چاکراست...