آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 27 مهر 1399 0 1120
نهایی ترین حالت منگکیو شارینگان است...
کیان (ارمایل) 20 شهریور 1399 0 357
سبک گدازه یکی از ککی گنکای های ترکیبی ماهیت طبیعی چاکراست...
کتایون جوستار 15 شهریور 1399 0 333
فصل دوم دکتر استون رسما تایید شد
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 11 1141
منشا اصلی این دوجوتسو قبیله اوتسوتسوکی است.توسط کاگویا اوتسوتسوکی این دوجوتسو وارد زمین شد
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 3 863
یک دوجوتسو است که در قبیله اوچیها موروثی است وبه صورت انتسابی بین افراد قبیله منتقل میشود.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 1677
یک دوجوتسوی ککی موراست که تنها کاگویا اوتسوتسوکی،مادارا اوچیها و ده دم آن را داشتند.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 1 405
نینجوتسو،یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 1 391
تایجوتسو،یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 672
گنجوتسو،یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 374
دوجوتسوها همان تکنیک های چشمی هستند که غالبا ککی گنکای اند...
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 354
جوتسوهای ممنوعه که شینوبی اجازه استفاده از آنها را ندارد.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 276
به جوتسوهایی که برای آنجام آنها به شمشیر نیاز است.
محسن باقری 13 شهریور 1399 0 283
پخش این مجموعه که بخاطره ویروس کرونا دچار وقفه شده بود در ژانویه ۲۰۲۱ با به نمایش ...